วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1.1 แนะนำตนเอง

นางสาวพวงรัชต์  เพชรา
เกิดวันที่  27 เมษายน 2516
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำนาว 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนส้าน  
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน
"ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"