วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1.3 แนะนำบุคลากรโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 ระบบข้อมูลของสถานศึกษา

โรงเรียนสังวงาลย์วิท 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธํรรมราช เขต 2 อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 980 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 เป็นโรงเรียนที่ครูมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้ดี ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่โรงเรียนยังมีสิ่งที่ควรพัฒนา คือ ระบบน้ำ ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาน้อย ไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน ไม่มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตรและขาดความตระหนักในเรื่องการมีคู่ครองของบุตร ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแตกแยก หย่าร้าง มีการย้ายถิ่นฐานบ่อยนักเรียนต้องย้ายติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียน และนักเรียนมีแนวโน้มการออกกลางคันสูง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้สู่วิถีชีวิตชุมชนโดยโรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบโรงเรียน ระเบียบการศึกษาสู่ชุมชน
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 เป็นโรงเรียนที่มีครูและนักเรียนจำนวนมาก จึงทำให้มีข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงานวิชาการหรือข้อมูลงานฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวจะมีบุคลากรรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร จึงทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล ไม่เป็นระบบและไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรเพราะการกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลจำนวนมาก
ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหา การกรอกข้อมูลและการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นระบบและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนางานด้านข้อมูลต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นระบบ ค้นหาสะดวกและรวดเร็ว คือ การออกแบบโปรแกรมข้อมูลแต่ละด้าน เช่น ข้อมูลนักเรียน ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นแล้วออกแบบตารางการกรอกข้อมูลจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดทำเช่นนี้กับข้อมูลด้านอื่น ๆ ทุกงานของโรงเรียนแล้วจัดเก็บไว้เป็นระบบ