วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows

สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows
1. เปิดโปรแกรม Spss แล้ว
2. กำหนดค่าตัวแปร โดยคลิ๊ก Variable View (จากด้านล่าง)
3. ดูข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วกรอกข้อมูล โดย
3.1 ในช่อง Name พิมพ์ sex
3.2 ช่อง Width กำหนดความกว้าง 4
3.3 ช่อง Decimals เป็นจุดทศนิยม
3.4 ช่อง Values กำหนดคำอธิบายตัวแปร โดยพิมพ์ 1>ชาย> Add และพิมพ์ 2>หญิง> Add แล้ว OK
4. บรรทัดถัดไปในช่อง Name กำหนดค่าตัวแปรและคำอธิบายของการประเมินแต่ละด้าน โดย
4.1 ด้านที่ 1 ข้อที่ 1 พิมพ์ a1 กำหนด ใน Values โดยพิมพ์ 1>น้อยที่สุด> Add, 2>น้อย> Add,
3>ปานกลาง> Add, 4>มาก> Add และ 5>มากที่สุด> Add
4.2 พิมพ์ a2, a3,a4 และกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน
4.3 ด้านที่ 2 พิมพ์ b,ด้านที่ 3 พิมพ์ c, ด้านที่ 4 พิมพ์ d แล้วกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน จนครบ
5. ดูช่อง Data View แล้วกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามทีละชุดจนครบทุกชุด
6. คำนวณ โดยดูใน Variable View >Transform>Compute>Target>พิมพ์ ta>เลือก SUM>
พิมพ์ a1,a2,a3,a4 / 4>OK
7. คำนวณ tb, tc, td และ tt (ta, tb, tc, td)
8. หาความถี่ของเพศ โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies>sex>OK
9. การหาค่า SD โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics> Descriptives>a1-d4>OK
10. การแปลความหมายของข้อมูลที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2537 : 77) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น