วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5.1 ศึกษาดูงาน

กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยก่อนการไปดูงานนักศึกษาได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดสถานที่ ร่วมประชุมกับอาจารย์และดำเนินการในด้านเอกสาร ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการจะประชุมพร้อมทั้งแจ้งให้เพื่อนนักศึกษาทราบข้อมูลเป็นระยะ ในด้านส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคนต้องดำเนินการ คือ ดำเนินการทำ passport ขออนุญาตศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน และเดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 24 มกราคม 2554 ข้าพเจ้าขึ้นรถทัวร์ ณ สี่แยกสวนผัก เวลา 05.40 น. เดินทางสู่ประเทศมาเลเซียศึกษาดูงานโรงเรียนโอเดียน ชมสถานที่สำคัญ ๆ เช่น ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สะพานยาวอันดับสองของโลก เป็นต้น ใช้เวลาในประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 2 วัน เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 26 มกราคม 2544 ชมสถานที่สำคัญ เกนติ้ง (เมืองในเขา) เซนโตซา เดินทางกลับสู่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 27 มกราคม 2554 และกลับถึงประเทศไทย นครศรีธรรมราช วันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 00.30 น.
จากการศึกษาดูงานต่างประเทศในครั้งนี้ ในประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างที่แปลกดูสวยงาม เก๋ เช่น ตึกแต่ละตึกส่วนใหญ่เป็นตึกรูปทรงแปลก ๆ และสูงมาก ๆ ชาวสิงคโปร์เป็นคนเดินเร็วมาก ที่เกนติ้งเป็นการสร้างเมืองไว้บนเขา สิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น