วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

จากการเรียนวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศของอาจารย์อภิชาติ โดยการจัดทำบล็อกของตนเอง หากนำไปใช้ในการทำงานในหน้าที่โดยเฉพาะงานการสอนดิฉันคิดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างดี โดยให้นักเรียนทำงานบางชิ้นส่งงานในบล็อก ซึ่งมีผลดี คือ ไม่เสียเวลาในการตรวจงานสามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา ได้รู้ถึงความสามารถของนักเรียน แต่มีข้อจำกัด คือ โรงเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับนักเรียนและที่สำคัญนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะไม่มีเครื่องคอมฯเป็นของตัวเอง จึงทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญ คือ นักเรียนจะไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดหรือบางคนอาจจะไม่ทำเลย ดังนั้นจึงคิดว่าหากมีความพร้อมก็สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี สำหรับในด้านการบริหาร จะมีประโยชน์ตรงที่สามารถทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ดี ได้มีข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้สะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ในส่วนของโรงเรียนสามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นต้องนำไปใช้ได้บ่อย เช่นข้อมูลประวัติโรงเรียน ข้อมูลบุคลกร ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ และจากการเรียนทำให้ดิฉันสามารถมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เพิ่มขึ้นมากพอสมควรและที่สำคัญมีความสุขกับการทำงานส่งอาจารย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น